Ankle and foot

  • Achilles tendon rupture
  • Gouty arthropathy
  • Hallux valgus
  • Hallux rigidus
  • Nail Pathology – ingrown nail
  • Morton disease